Saotharlanna um Chruthaitheacht Nuálach

Spriocdháta: 5ú Deireadh Fómhair 2021 

AIDHMEANNA:  

Cineálacha cur chuige nuálacha a chur chun cinn maidir le hinneachar a chruthú, le rochtain a fháil air, lena dháileadh agus lena chur chun cinn ar fud earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta.

TACAÍOCHT AR FÁIL DO

  • Forbairt uirlisí nuálacha, samhlacha agus réitigh a bhaineann leis na hearnálacha closamhairc chomh maith le earnálacha cruthaitheachta eile. Tá sé mar aidhm ag an scéim tacú le iomaíochas, comhoibriú, dáileadh, infheictheacht, infhaighteacht agus ilíocht maraon le lucht féachana a mhéadú ar fud na n-earnálacha cruthaitheachta. 
  • ​Sa chéad bhliain beidh na Saotharlanna ag tabhairt aird ar dhá théama faoi leith - Glasú earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta a chothú maraon le uirlisí nuálacha oideachais a úsáideann an chruthaitheacht agus earnálacha na cruthaitheachta chun dul i ngleic le fadhbanna sochaíocha - bréagaisnéis mar shampla.  

CÉ TÁ I DTEIDEAL CUR ISTEACH AIR?

Iarratas ó chuibhreannas atá comhdhéanta de 3 eintiteas dhlíthiúla ar a laghad a thagann as dhá thír ar a laghad atá rannpháirteach san Eoraip Chruthaitheach agus a léiríonn go bhfuil saineolas  ilchineálach acu maidir le go leor earnálacha cruthaitheachta, an earnáil closamhairc san áireamh.

AN BEALACH LE hIARRATAS A DHÉANAMH

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá atá ar fáil anseo

Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo.