Skip to main content

Ceisteanna Coitianta

Caith súil ar an liosta seo de cheisteanna coitianta a bhaineann leis an Eoraip Chruthaitheach. Is féidir CCanna do Ghlaonna Sonracha a fháil ar an Tairseach Maoinithe agus Tairisceana.

Dead Still 1 Content Slate Deadpan Michael Smiley banner

Is í an Eoraip Chruthaitheach an clár suaitheanta atá ag an gCoimisiún Eorpach chun tacú leis na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha. Tá an clár reatha i bhfeidhm ó 2021-2027

Tá an Eoraip Chruthaitheach oscailte do chuideachtaí agus eagraíochtaí incháilithe, ag brath ar gach snáithe maoinithe ar leith. Ní bhíonn formhór na nglaonna maoinithe oscailte d’iarratais ó dhaoine aonair ach faigheann thart ar 250,000 daoine aonair, ealaíontóirí, gairmithe cultúrtha & closamhairc, maoiniú trí thionscadail a bhíonn curtha isteach ag eagraíochtaí.

Is féidir le healaíontóirí aonair cur isteach ar dheontais faoin soghluaisteacht i-Portunus d’ealaíontóirí agus gairmithe cultúrtha (seachas oibrithe closamhairc).

De bhreis ar na 27 ballstát den AE, tá líon de thíortha eile comhpháirteach i gClár na hEorpa Cruthaithí. Is féidir an liosta iomlán de na tíortha a fheiceáil anseo.

Meastar na tíortha seo a leanas a bheith ina dtíortha atá ar acmhainn íseal closamhairc:

- Grúpa LCC A:An Chróit, an tSeicia, An Eastóin, an Ghréig, an Pholainn, an Phortaingéil, An Rómáin

- Grúpa LCC B:An Albáin, an Bhulgáir, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, an Chipir, an Ungáir, an Íoslainn, an Laitvia, Lichtinstéin, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, Montainéagró, an Mhacadóin Thuaidh, Poblacht na Seirbia, an tSlóvaic agus an tSlóivéin.

Cruthaítear agus cuirtear isteach na hiarratais go léir ar ghlaonna ar mhaoiniú trí Thairseach Maoinithe agus TairisceanaChoimisiún an AE. Is féidir tuilleadh a fháil tríd ár leathanach ‘Iarratas a Dhéanamh’.

Meastar maoiniú na hEorpa Cruthaithí a bheith ina dheontas seachas a bheith ina iasacht in-aisíoctha. Tá sé sin ar an gcoinníoll go gcaitear an maoiniú dá réir.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire chun cabhair a fháil le d’iarratas.
Is féidir formhór na gceisteanna teicniúla a fhreagairt tríd an Lámhleabhar ar Líne agus an???CCanna faoin Tairseach Maoinithe & Tairisceana. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh freisin leis an Deasc Chabhrach IT sa Bhruiséil chun cúnamh breise a fháil.

Tá bunachar de shaineolaithe ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin (EACEA), daoine a bhfuil ardleibhéal saineolais acu faoi na cláir atá a mbainistiú ag an nGníomhaireacht. Déanfaidh na saineolaithe sin measúnú ar iarratais óna réimse saineolais féin (mar shampla, dhéanfadh aistritheoir nó foilsitheoir le taithí athbhreithniú ar iarratais don deis mhaoinithe d’Aistriúchán Litríochta).

Is iondúil gur ar iarratais as áiteanna taobh amuigh dá dtír chónaithe féin a dhéanann na saineolaithe measúnú orthu chun a chinntiú nach mbeidh aon choimhlint leasa i gceist.

Déanann beirt shaineolaithe neamhspleácha measúnú ar gach iarratas.

Tá na sonraí ar fad a bhaineann le bheith i do shaineolaí / mheasúnóir don Eoraip Chruthaitheach ar fáil anseo

Gheobhaidh na hiarratasóirí go léir fógra ríomhphoist faoina dtorthaí suas le 5 mhí tar éis an t-iarratas a dhéanamh. Déantar na litreacha fógra a uaslódáil ar phróifíl an iarratasóra atá ar an Tairseach Maoinithe agus Tairisceana

Tar éis na hiarratasóirí a chur ar an eolas faoina dtorthaí trí ríomhphost, foilsítear na dámhachtainí ar an tairseach maoinithe agus tairiscintí agus ansin scaiptear iad trí chainéil eolais na hEorpa Cruthaithí, ar nós na meáin shóisialta, nuachtlitreacha agus preaseisiúintí.

Feidhmíonn Deasca na hEorpa Cruthaithí i mballstáit an AE agus i bhformhór na dtíortha eile atá páirteach i gClár na hEorpa Cruthaithí. Is é an ról atá acu an clár a chur chun cinn ag leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta agus cabhair a thabhairt d’iarratasóirí ionchasacha.

Déanann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) bainistiú ar an maoiniú d’oideachas, cultúr, closamharc, spórt, saoránacht agus obair dheonach, Clár na hEorpa Cruthaithí san áireamh.

Tá sé de dhualgas ar na tairbhithe bratach an AE a chur ar taispeáint ar gach ábhar cumarsáide agus bolscaireachta chun aitheantas a thabhairt don tacaíocht atá faighte faoi na cláir ábhartha AE. Chun treoirlínte úsáide a fháil agus chun na comhaid ábhartha a íoslódáil téigh chuig suíomh gréasáin EACEA.