Skip to main content

Faoin Eoraip Chruthaitheach

An clár Eorpach a thacaíonn leis na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha

Is í an Eoraip Chruthaitheach an clár suaitheanta atá ag an gCoimisiún Eorpach chun tacú leis na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha.

Tá buiséad de € 2.44 billiún ag Clár na hEorpa Cruthaithí 2021-2027 sin beagnach dúbailt ar an mbuiséad a bhí ag an gclár roimhe sin. Déanann an Eoraip Chruthaitheach infheistíocht i ngníomhartha a neartaíonn ilchineálacht chultúrtha agus a fhreagraíonn do na riachtanais agus do na dúshláin a bhíonn ag na hearnálacha cruthaitheacha.

Is iad príomhspriocanna an chláir ná:

 • Ilchineálacht agus oidhreacht chultúrtha agus teanga na hEorpa a chumhdach, a fhorbairt agus a chur chun cinn.
 • Méadú a chur ar iomaíochas agus acmhainneacht eacnamaíoch na n-earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha, go háirithe san earnáil chlosamhairc.

Cuirfidh úire an chláir le téarnamh na n-earnálacha sin, ag atreisiú a n-iarrachtaí chun a bheith níos ionchuimsithí, níos digití agus níos inbhuanaithe ó thaobh na timpeallachta de.

Tá clár na hEorpa Cruthaithí roinnte ina thrí shnáithe:

 • Tacaíonn an snáithe MEDIA le cuideachtaí closamhairc chun saothair Eorpacha a fhorbairt, a dháileadh agus a chur chun cinn chomh maith le spreagadh a thabhairt don chomhoibriú ar fud an tionscail chlosamhairc agus tallann nua a chothú. Tá tosaíochtaí an chláir 2021-2027 struchtúrtha thart ar 4 bhraisle:
 • Tacaíonn an snáithe Trasearnála le nuálaíocht agus comhoibriú ar fud na hearnála cultúrtha agus closamhairc. Baintear amach é sin trí:
  • Comhoibriú polasaí
  • Seirbhísí a chuireann Deasca na hEorpa Cruthaithí ar fáil
  • Saotharlann um Chruthaitheacht Nuálaíocht
  • Tacaíocht d’earnáil na meán nuachta agus don iriseoireacht