Skip to main content

An Rud a Dhéanann Muid

Foireann fite fuaite de chúigear atá againn a oibríonn chun Clár na hEorpa Cruthaithí a dhéanamh níos inrochtana do na hearnálacha cruthaitheacha agus cultúrtha Éireannacha. Tríd ár nOifigí Cultúir agus MEDIA tugann muid comhairle, tacaíocht agus eolas faoi ghlaonna maoinithe na hEorpa Cruthaithí do na hearnálacha closamhairc agus cultúrtha Éireannacha.

The Myth of Erkyna by Siegfried Vynck landscape what we do banner

Buail linn duine le duine chun comhairle a fháil faoi iarratais mhaoinithe nó tar chuig ár n-imeachtaí faisnéise a bhíonn á n-óstáil againn i rith na bliana.

Tá sé d’aidhm againn

Cur in iúl

Cuireann muid eolas ar fáil do na hearnálacha closamhairc agus cultúrtha faoi mhaoiniú, tacaíocht agus deiseanna Eorpacha. Mar chuid dár sainchúram, tugann muid tacaíocht freisin don éagsúlacht, don chuimsitheacht agus don inbhuanaitheacht agus cuireann muid chun cinn iad.

Forbairt + comhairle

Tugann muid comhairle shaincheaptha duit faoin mbealach le rochtain a fháil ar mhaoiniú an AE agus tugann muid cúnamh leis an bhforbairt ar d’iarratais mhaoinithe.

Líonrú + comhoibriú

Óstálann muid seimineáir ghréasáin, ceardlanna agus imeachtaí faoi ghlaonna agus polasaithe maoinithe na hEorpa Cruthaithí. Trí chomhoibriú lenár bpáirtithe leasmhara agus le gníomhairí náisiúnta ar fud na n-earnálacha scannánaíochta, teilifíse agus cultúrtha le himeachtaí, comhdhálacha agus féilte, cuidíonn sé linn bualadh le hiarratasóirí nua. Cuid thábhachtach dár gcuid oibre is ea spreagadh a thabhairt don chomhoibriú trasteorann taobh istigh de na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha.

Cur chun cinn

Cuireann an deasc chun cinn na deiseanna maoinithe ón Eoraip Chruthaitheach agus na tionscadail Éireannacha ar éirigh leo tríd ár nuachtlitreacha, suíomh idirlín agus ardáin mheán sóisialta. Is minic go mbíonn Cuir i Láthair agus Cás-staidéir ó thionscadail rathúla Éireannach mar chuid dár seimineáir ghréasáin agus dár n-imeachtaí.

Eolas faoi Dheasca na hÉireann

Tá trí oifig ag Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire. Tá an oifig Chultúir i mBaile Átha Cliath agus tá dhá oifig ag MEDIA, ceann i mBaile Átha Cliath agus ceann i nGaillimh. I ngach tír, bíonn comhordaitheoir náisiúnta ag na Deasca náisiúnta agus in Éirinn is é sin Fís Éireann / Screen Ireland.

Tugann an Oifig Chultúir spreagadh chun páirt a ghlacadh sna snáitheanna Cultúir agus trasearnála agus é mar aidhm aige teagmháil a dhéanamh leis an oiread eagraíochtaí, ealaíontóirí agus gairmithe cultúrtha agus is féidir. Tá Oifig Chultúir na hEorpa Cruthaithí lonnaithe i gComhairle Ealaíon na hÉireann,

BREIS EOLAIS - MÍR ANUAS


Chun cabhair a thabhairt do na hearnálacha ealaíona, cultúrtha agus oidhreachta Éireannacha le rochtain a fháil ar mhaoiniú na hEorpa Cruthaithí:

  • Cuireann muid fáil ar eolas praiticiúil, comhairle agus cabhair theicniúil d’eagraíochtaí Éireannacha, gairmithe cultúrtha agus ealaíontóirí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú na hEorpa Cruthaithí.
  • Óstálann muid seimineáir eolais agus imeachtaí líonraithe ina mbíonn Cás-staidéir faoi thionscadail Éireannacha chun béim a chur ar na buntáistí a bhaineann le maoiniú, líonrú agus deiseanna soghluaisteachta na hEorpa Cruthaithí.
  • Cuidíonn muid le heagraíochtaí cultúrtha Éireannacha chun comhpháirtithe Eorpacha a fháil agus páirt a ghlacadh i dtionscadail agus i gcomhpháirtíochtaí comhoibríocha san Eoraip.

Cuidíonn Oifig MEDIA Bhaile Átha Cliath leis na ceisteanna go léir a bhaineann le maoiniú MEDIA na hEorpa Cruthaithí. Is muid an príomhphointe teagmhála do ghníomhaíochtaí pholasaí na hEorpa Cruthaithí chomh maith le glaonna maoinithe do na meáin nuachta trasearnála agus do litearthacht na meán.

BREIS EOLAIS - MÍR ANUAS


Chun cuidiú le hearnáil chlosamhairc na hÉireann rochtain a fháil ar eolas agus ar mhaoiniú:

  • Cuireann muid fáil ar eolas praiticiúil, comhairle agus cabhair theicniúil i dtaca le glaonna maoinithe do chuideachtaí léiriúcháin scannánaíochta agus teilifíse, cuideachtaí cluichí, dáilitheoirí, eagraíochtaí oiliúna, féilte scannán, margaí agus cineamaí.
  • Óstálann muid clinicí maoinithe, imeachtaí eolais agus seimineáir ghréasáin, bricfeastaí líonraithe, chomh maith le seisiúin thionsclaíochta faoi pholasaithe an AE, margaí MEDIA agus deiseanna oiliúna ag féilte scannán éagsúla agus ag laethanta tionsclaíochta.
  • Comhoibríonn muid le saineolaithe ó thionscail áitiúla agus idirnáisiúnta d’imeachtaí a chuireann béim ar mhaoiniú, oiliúint, margaí agus deiseanna líonraithe MEDIA.

Feidhmíonn Oifig MEDIA na Gaillimhe mar oifig réigiúnach MEDIA. Cuireann muid eolas agus seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge don phobal closamhairc Gaeilge atá ag teacht chun cinn in Iarthar na hÉireann.

BREIS EOLAIS - MÍR ANUAS


Mar chuid dár sainchúram déanann muid na nithe seo:

  • Cuireann muid seirbhís ar fáil d’earnálacha closamhairc agus físchluichí réigiúnacha chun a chinntiú go bhfuil siad ar an eolas faoi mhaoiniú an AE dá gcuid tionscadail agus go bhfuil rochtain acu ar an áit mhargadh idirnáisiúnta.
  • Díríonn muid ar chuideachtaí ábhartha chun cuidiú leo rochtain a fháil ar mhaoiniú tríd na scéimeanna cearta maoinithe ionas go mbeidh siad feistithe chun an seans is fearr rathúlachta a bheith acu trí sheisiúin eolais agus comhshaothair le saineolaithe áitiúla agus idirnáisiúnta.
  • Tugann muid tacaíocht d’idirnáisiúnú na hearnála léiriúcháin trína dtreorú go héifeachtach chuig maoiniú, oiliúint agus deiseanna margaíochta cuí agus trí chomhpháirtíochtaí Eorpacha a chruthú go díreach.