Scannáin ag dul ó áit go háit

Spriocdháta: 24ú Lúnasa 2021

AIDHM:

Spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do don dáiliúchán roghnach dáileadh ar scannán Eorpach neamhnáisiúnacha atá eisithe le déanaí, trí spreagadh a thabhairt do ghníomhairí díolacháin agus do dháilitheoirí amharclainne ach go háirithe, chun infheistiú a dhéanamh i gcur chun cinn agus i ndáileadh cuí na scannán Eorpach neamhnáisiúnach.

CÉ TÁ I DTEIDEAL CUR ISTEACH AIR?

  • Ní mór do na hiarratasóirí a bheith ina ngníomhairí díolacháin Eorpacha. 
  • Caithfidh an t-iarratasóir a bheith ceaptha ag léiritheoir an scannáin atáthar a chur isteach trí chomhaontú idirnáisiúnta díolacháin a thugann cead an scannán a dhíol i 15 thír ar a laghad atá rannpháirteach sa bhFochlár MEDIA.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ INCHÁILITHE

  • Beidh na gníomhaíochtaí atá le maoiniú ina bhfeachtais don dáiliúchán amharclannach agus / nó ar líne uile-Eorpach de scannáin incháilithe Eorpacha, comhordaithe ag gníomhaire díolacháin an scannáin.
  • Caithfidh 7 ndáilitheoir dhifriúla ar a laghad a bheith nasctha leis an tionscadal agus astu sin caithfidh 2 ar a laghad a bheith as tíortha atá ar acmhainn íseal closamhairc Grúpa A nó Grúpa B. 
  • Caithfear an scannán a eisiúint idir an 1ú Deireadh Fómhair 2021 agus an 1ú Aibreán 2023 nó tosú 10 seachtainí tar éis an dáta aighneachta
  • Caithfidh na scannáin buiséad léiriúcháin de €15m ar a mhéid a bheith acu; 
  • Caithfidh sé a bheith léirithe ina bhformhór ag léiritheoirí nó léiritheoirí atá buanaithe sna tíortha atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA. 

MAOINIÚ AR FÁIL: 

Tá an deontas AE teoranta go dtí uasmhéid de ráta cómhaoinithe de 90% de na costais incháilithe iomlána. 
Leithdháilfear uasmhéid de 25% den bhuiséad chuig scannáin a bhfuil buiséad léiriúcháin de bhreis ar €10m acu.
€11,000,000 an Buiséad Iomlán don ghlao seo. Líon na nDeontas a bhfuiltear ag súil leo: 25

AN BEALACH LE hIARRATAS A DHÉANAMH:

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá atá ar fáil anseo. Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo. 

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo