Gréasáin Agus Oibritheoirí VOD Eorpacha

Spriocdháta: 5ú Deireadh Fómhair 2021

AIDHMEANNA: 

  • Tacaíocht a thabhairt do ghréasá(i)n oibritheoirí na Físe ar Éileamh Eorpach (VOD) atá ag taispeáint riar suntasach de shaothair neamhnáisiúnacha Eorpacha 
  • Tairiscint ábhair Eorpaigh a chur chun cinn agus méadú a chur ar lucht féachana domhanda na n-ardán VOD Eorpach.

TACAÍOCHT AR FÁIL DO 

  • Comhghníomhartha / gníomhartha comhoibríocha thar theorainneacha
  • Tionscadail a fheabhsaíonn iomaíochas agus tarraingteacht na n-ardán VOD Eorpach
  • Tionscadail a thairgeann riar suntasach de shaothair chlosamhairc neamhnáisiúnacha Eorpacha agus a mhéadaíonn Inrochtaine, infheictheacht, infhionntacht agus suntasacht an ábhair Eorpaigh do lucht féachana níos leithne (Eorpach agus idirnáisiúnta). 
  • Tabharfar aird ar leith d’iarratais a chuirfidh dóthain straitéisí ar fáil chun  cothromaíocht inscne, ionchuimsiú, éagsúlacht agus ionadaíocht a chinntiú. 

CÉ TÁ I DTEIDEAL CUR ISTEACH AIR?

Iarratas ó chuibhreannas atá comhdhéanta de 3 eintiteas dhlíthiúla as trí sheirbhís VOD ar a laghad a thagann as dhá thír ar a laghad atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA nó déanta ag ardán VOD a bhfuil sé de chumas aige a sheirbhísí a chur ar fáil in dhá thír ar a laghad atá taobh istigh den tsraith MEDIA.

AN GHNÉ EORPACH 

  • Caithfidh na hardáin VOD íosmhéid de Ghné Eorpach a chur i láthair ina gcatalóg. 
  • Caithfidh 30% de na saothair Chlosamhairc Eorpacha a bheidh sa chatalóg a bheith léirithe ina bhformhór ag léiritheoirí nó léiritheoirí atá buanaithe sna tíortha atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA. 
  • Caithfidh 50% den airgeadú a theacht as tíortha atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA agus caithfear creidiúint dá réir a thabhairt do na cuideachtaí léiriúcháin.

MAOINIÚ AR FÁIL:  

Tá an deontas AE teoranta go dtí uasmhéid de ráta cómhaoinithe de 60% de na costais incháilithe iomlána. 
€4,000,000 an Buiséad Iomlán don ghlao seo. Líon na nDeontas a bhfuiltear ag súil leo: 5

AN BEALACH LE hIARRATAS A DHÉANAMH:

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá atá ar fáil anseo. 

Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo.