Dáiliúchán agus Díolachán Scannán Eorpach

AIDHMEANNA: 

spreagadh agus tacaíocht a thabhairt don dáileadh leitheadach trasnáisiúnta ar scannáin Eorpacha a rinneadh le gairid trí mhaoiniú a chur ar fáil do sholáthraithe agus do ghníomhairí díolacháin, bunaithe ar a bhfeidhmíocht ar an margadh, chun breis athinfheistíochta a dhéanamh i sealbhú, cur chun cinn agus dáileadh (ar líne san áireamh) scannáin nua neamhnáisiúnacha Eorpacha. 
spreagadh a thabhairt don fhorbairt ar cheangail idir na hearnálacha léiriúcháin dáiliúcháin chun feabhas a chur dá réir ar chumas iomaíocht na scannán Eorpach neamhnáisiúnach agus ar iomaíochas na gcuideachtaí Eorpach.

MAOINIÚ AR FÁIL: 

Cuirfear uasmhéid tacaíochta de €75,000 ar fáil in aghaidh gach scannáin. Tá an deontas AE teoranta go dtí uasmhéid de ráta cómhaoinithe de 60% de na costais incháilithe iomlána.

TACAÍOCHT AR FÁIL DO 

1. Forbairt ar chiste ionchasach a bheidh measta de réir fheidhmíocht na cuideachta ar an margadh Eorpach le linn na tréimhse tagartha. 

2. Feidhmiú na gníomhaíochta: caithfear an ciste ionchasach a ghinfidh gach cuideachta a infheistiú in athuair.

CÉ TÁ I DTEIDEAL CUR ISTEACH AIR?

Tá an scéim oscailte do chuideachtaí Eorpacha atá gníomhach san earnáil chlosamhairc. 

Gníomh 1 – Tacaíocht do Léiritheoirí

Caithfidh an t-iarratasóir a bheith ina d(h)áilitheoir cineama / amharclannach atá páirteach i ngníomhaíocht thráchtála atá deartha chun aird lucht féachana leathan a tharraingt ar scannáin chun críocha brabúsaíochta in amharclanna cineamaí.

Gníomh 2 – Tacaíocht do Ghníomhairí Díolacháin

Caithfidh an chuideachta iarrthach a bheith ina Gníomhaire Díolacháin Eorpach. 

AN BEALACH LE HIARRATAS A DHÉANAMH:

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá atá ar fáil anseo. Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo