DÁILEADH

Tugann fochlár MEDIA na hEorpa Cruthaithí tacaíocht chun dáileadh agus craoladh a dhéanamh ar shaothar closamhairc (cláracha ficsin, faisnéise, beochana, idirghníomhacha) agus ar scannáin Eorpacha ar líne, i gcineamaí agus ar an teilifís.

Dáiliúchán Cineama – An Scéim Uathoibríoch

Tugann an fochlár MEDIA tacaíocht airgeadais do dháilitheoirí Chineamaí na hEorpa chun dáileadh a dhéanamh ar scannáin neamhnáisiúnacha Eorpacha, faoi dhá mheicníocht thacaíochta:

  1. An Scéim Roghnach
  2. An Scéim Uathoibríoch

Dáiliúchán Cineama – An Scéim Uathoibríoch

Tá sé mar aidhm ag an scéim tacaíochta ‘uathoibríoch’ seo spreagadh agus tacaíocht a thabhairt don dáileadh forleathan trasnáisiúnta ar scannáin nua Eorpacha trí mhaoiniú a chur ar fáil do Ghníomhairí, bunaithe ar a bhfiúntas margaíochta, chun breis infheistíochta a dhéanamh i scannáin nua neamhnáisiúnacha Eorpacha. Lena chois sin, tá sé d’aidhm ag an scéim spreagadh a thabhairt d’fhorbairt na nasc idir an earnáil léiriúcháin agus an earnáil dáiliúcháin chun feabhas a chur ar chumas iomaíocht na scannán Eorpach neamhnáisiúnach agus ar iomaíochas na gcuideachtaí Eorpach.

Spriocdhátaí:  8ú Meán Fómhair 2020 (Dáilitheoirí) & 29ú Deireadh Fómhair 2020 (Gníomhairí Díolacháin)

Cén mhaoiniú atá ar fáil?

Meastar go bhfuil €27.85 milliúin sa bhuiséad iomlán atá áirithe le tionscadail a chomhchistiú. Ní ceadmhach don ranníocaíocht airgeadais ón AE a bheith os cionn 60% de na costais iomlána incháilithe a bheidh ar an obair.

Cé atá i dteideal cur isteach air?

Ní mór do na hiarratasóirí a bheith ina gcuideachtaí dáiliúcháin amharclainne nó Gníomhairí Díolacháin Eorpacha, cláraithe i gceann de bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó i gceann de na tíortha atá páirteach i bhfochlár MEDIA na hEorpa Cruthaithí. Deontar an tacaíocht ina dhá chéim.

  1. An chéim ghiniúna – giniúint ar chiste dóchúil i gcomhréir le líon na dticéad a díoladh do scannáin Eorpacha neamhnáisiúnach i rith na tréimhse tagartha ábhartha, suas go dtí uasteorainn in aghaidh an scannáin agus coigeartaithe do gach tír.
  2. An chéim athinfheistíochta – Caithfear an ciste ionchais a ghinfear ar an dóigh sin a athinfheistiú i scannáin Eorpacha neamhnáisiúnacha: i gcomhléiriúcháin nó i ndáiliúchán (íosráthaíochtaí dáiliúcháin, foilsiú, costais phromóisin agus phoiblíochta)

Cé na tionscadail atá incháilithe?

Ní mór do gach scannán atá incháilithe le haghaidh athinfheistíochta a bheith:

  • Ina shaothar úrnua ficsin, beochana nó faisnéise (fad 60 nóim. ar a laghad)
  • Gan a chéad chóipcheart a bheith bunaithe roimh 2016
  • Gan aon ábhar malairte (ceoldrámaí, ceolchoirmeacha, taispeántais) ná fógraíocht a bheith ann, gan aon ábhar pornagrafach nó seicteach a bheith ann agus gan a bheith ag tacú le foréigean
  • A thromlach a bheith déanta ag léiritheoir/léiritheoirí atá lonnaithe i dtíortha atá páirteach sa bhfochlár MEDIA agus é a bheith déanta le líon suntasach gairmithe atá ina náisiúnaigh ó na tíortha sin.

Iarratas a Dhéanamh

Cliceáil anseo le haghaidh treoirlínte agus foirmeacha iarratais