Soláthróirí Oiliúna

Spriocdháta: 25ú Lúnasa 2021

AIDHMEANNA

  • Cothú a dhéanamh ar thallanna agus scileanna na ngairmithe san earnáil chlosamhairc ar fud na hEorpa.
  • Cuirfear fócas ar leith ar shealbhú scileanna fiontraíochta, mar aon le feasacht ar fhorbairtí teicneolaíochta margaidh agus digiteacha, anailísíocht sonraí, samhlacha gnó inmharthana, Idirnáisiúnú, margaíocht, cur chun cinn, forbairt lucht féachana, athchóiriú oidhreacht scannánaíochta, glasú an tionscail.

TACAÍOCHT AR FÁIL DO 

  • Cúrsaí oiliúna fisiciúla agus/nó ar líne, grodchúrsaí, agus/nó cláir mheantóireachta bunaithe ar mhodhanna nuálacha foghlama, teagaisc, meantóireachta agus cóitseála, ag úsáid na dteicneolaíochtaí digiteach is déanaí. 
  • Feabhsú scileanna agus inniúlachtaí a bheidh in oiriúint do na cleachtais mhargaidh atá ag teacht chun cinn agus dírithe ar ghairmithe ón tionscal closamhairc, gairmithe óga ach go háirithe, chomh maith le gairmithe ó ghnólachtaí nuathionscanta, agus caithfidh móramh na rannpháirtithe a bheith de náisiúntacht dhifriúil ón iarratasóir.

CÉ TÁ I DTEIDEAL CUR ISTEACH AIR?

Eagraíochtaí Eorpacha as tíortha atá rannpháirteach sa tsraith MEDIA.

MAOINIÚ AR FÁIL

€8,000,000 an Buiséad Iomlán don ghlao seo. Líon na nDeontas a bhfuiltear ag súil leo: 45

Tá an deontas AE teoranta go dtí uasmhéid de ráta cómhaoinithe de 80% de na costais incháilithe iomlána.

IARRATAS A DHÉANAMH: 

Próiseálfar na hiarratais go léir a dhéanfar ar ghlaonna na hEorpa Cruthaithí, trí Thairseach Maoinithe & Deiseanna Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh (F&TP) atá ar fáil anseo.

Tá eolas sonrach ar fáil faoin mbealach le rochtain a fháil ar Thairseach F&T anseo

Is féidir leat breis eolais a fháil faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh anseo