Tacaíocht d’Fhorbairt ar Thionscadail Aonair

Céad Spriocdháta: 13ú Samhain 2019 ​ (roimh 16.00 in Éirinn)

Dara Spriocdháta: 12ú Bealtaine 2020 (roimh 16.00 in Éirinn) 

Tá an scéim seo dírithe ar chuideachtaí léiriúcháin neamhspleácha Eorpacha a bhfuil tionscadal amháin ar a laghad dáilithe acu le gairid agus atá ag iarraidh forbairt a dhéanamh ar thionscadal nua a bhfuil ionchas idirnáisiúnta ann don chineama, don teilifís nó d’ardán digiteach. Is féidir le cuideachta incháilithe tacaíocht a lorg chun iad seo a leanas a fhorbairt:

 • Príomhscannáin, beochaintí agus cláir faisnéise chruthaitheacha a mbeidh fad 60 nóiméad ar a laghad iontu agus iad dírithe ar an gcineama ach go háirithe.
 • Scannáin drámaíochta (ceann aonair nó sraith) le fad iomlán de 90 nóiméad ar a laghad, beochan (ceann aonair nó sraith) le fad iomlán de 24 nóiméad ar a laghad agus cláir faisnéise chruthaitheacha (ceann aonair nó sraith) le fad iomlán de 50 nóiméad ar a laghad (i gcás sraithe, 25 nóiméad in aghaidh na heipeasóide an fad is lú) dírithe go príomha ar úsáid teilifíse nó ar ardán digiteach.
 • Do thograí a léirítear sa réaltacht fhíorúil níl aon uasfhad i gceist.

Ní ceart go mbeadh lá phríomhscannánaíocht (nó a chomhionann) an tionscadail atá curtha isteach a bheith sceidealaithe laistigh de 8 mí ó dháta an iarratais.

Cén mhaoiniú atá ar fáil?

Beidh an tacaíocht airgeadais a dheonófar ina chnapshuimeanna mar a leanas:

 • €60,000 i gcás beochana
 • €25,000 i gcás cláir faisnéise chruthaitheacha
 • €50,000 i gcás ficsin má tá an buiséad léiriúcháin measta cothrom le/os cionn €1.5m.
 • €30,000 má tá an buiséad léiriúcháin measta faoi bhun €1.5m.

Ní ceadmhach don ranníocaíocht airgeadais a bheith os cionn 50% de na costais iomlána incháilithe a bheidh ar an obair.  Caithfidh na cuideachtaí iarrthacha fianaise a chur ar fáil go bhfuil saothar léirithe agus dáilithe acu roimhe sin.

Cé atá i dteideal cur isteach air?

Ní mór do chuideachtaí iarrthacha a bheith:

 • Lonnaithe i gceann de na tíortha atá páirteach sa bhfochlár MEDIA agus an tromlach díobh a bheith faoi úinéireacht náisiúnach ó na tíortha sin.
 • Cláraithe le 12 mhí ar a laghad agus léiriúchán closamhairc a bheith mar phríomhghnó acu.
 • Neamhspleách – ní ceadmhach níos mó na 25% den scairchaipiteal a bheith i seilbh craoltóra aonair (50% nuair a bhíonn roinnt craoltóirí i gceist)
 • In úinéireacht ar thromlach na gceart atá sa tionscadal a bhfuiltear ag iarraidh tacaíochta ina leith

Ní mór d’iarratasóirí a bheith in ann cuntas teiste a chur ar fáil agus fianaise a sholáthar gurbh iad a bhí ina gcuideachta aonair léiriúcháin (nó ina léiritheoir tromlaigh i gcás comhléiriúcháin) ar thionscadal a heisíodh nó a craoladh go hidirnáisiúnta ar bhonn tráchtála ón 1ú Eanáir 2017 i leith.

Mura bhfuil cuntas teiste ag an gcuideachta is féidir teideal creidiúna pearsanta an Phríomhfheidhmeannaigh nó dhuine de na scairshealbhóirí a úsáid ina áit. Ní bheidh incháilithe ach teideal do Léiritheoir agus sin amháin, ní féidir teidil do Léiritheoir Feidhmiúcháin a úsáid.

Iarratas a Dhéanamh

Tabhair faoi deara go bhfuil eolas ginearálta do gach scéim ar fáil i rannóg A de na treoirlínte agus eolas faoin scéim faoi leith ar fáil i rannóg B

Cliceáil anseo le haghaidh treoirlínte agus Foiremacha iarratais don scéim áirithe seo.

Tabhair aird ar na na haguisíní is gá seoladh leis an bhFoirm iarratais.

Cliceáil anseo chun eolas a fháil faoin bpróiseas iarratais don Eoraip Chruthaitheach.

Téigh i dteangbháil leis an Oifig MEDIA má tá breis eolais uait.