An Scéim Tacaíochta do Chistiú Iltionscadal

Spriocdháta: 4ú Feabhra 2020

Tá an scéim seo dírithe ar chuideachtaí léiriúcháin neamhspleácha Eorpacha a bhfuil cuntas teiste idirnáisiúnta acu agus tionscadal amháin ar a laghad dáilithe acu le gairid, agus atá ag iarraidh forbairt a dhéanamh ar chnuasach de thionscadail (3-5) a bhfuil ionchas idirnáisiúnta iontu don chineama, don teilifís nó d’ardán digiteach.

Cén Chistiú atá ar fáil?

Is éard atá i gceist leis an meicníocht do Chistiú Iltionscadal ná:

 • Seasamh na gcuideachta a neartú sna margaí Eorpacha agus idirnáisiúnta, mar aon lena gcumas airgeadais
 • Méadú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na gcuideachtaí agus ar a gcumas chun fiosrú a dhéanamh faoi réimsí nua agus margaí nua.

Ní mór cnuasach de 3 thionscadal ar a laghad agus 5 thionscadal ar a mhéid a bheith in iarratas ar Chistiú Iltionscadal. Is féidir le gach tionscadal suim tacaíochta idir €10,000 agus €60,000 a fháil fad nach mbíonn an tsuim níos mó ná 50% de chostais incháilithe an tionscadail.  Idir €70,000 agus €200,000 an méid is mó tacaíochta a fhéadfar a leithdháileadh faoi Chistiú Iltionscadal.

Is féidir le comhlachtaí atá incháilithe iarratas a dhéanamh chun forbairt a dhéanamh ar chnuasach de thionscadail (idir 3 agus 5) - tionscadail Beochana, Drámaíochta nó Cláir Faisnéise chruthaitheacha.  Tá uasmhéid €200,000 ar fáil don Chnuasach iomlán - €150,000 do Chnuasach le Cláir Faisnéise amháin.  

Tá an deis ag comhlachtaí más mian leo gearrscannán (uasmhéid 20 nóiméad) ó talann nua a bheith mar chuid den Chnuasach mar thogra breise.  Sé sin 3 thogra ar a laghad móide gearrscannán. Sa gcás seo tá uasmhéid €210,000 ar fáil don Chnuasach iomlán - €160,000 do Chnuasach le Cláir Faisnéise amháin.

Cé atá i dteideal cur isteach air?

Ní mór do chuideachtaí iarrthacha a bheith:

 • Lonnaithe i gceann de na tíortha atá páirteach sa bhfochlár MEDIA agus an tromlach díobh a bheith faoi úinéireacht náisiúnach ó na tíortha sin.
 • Cláraithe le 36 mhí ar a laghad agus léiriúchán closamhairc a bheith mar phríomhghnó acu.
 • Neamhspleách – ní ceadmhach níos mó na 25% den scairchaipiteal a bheith i seilbh craoltóra aonair (50% nuair a bhíonn roinnt craoltóirí i gceist)
 • In úinéireacht thromlach chearta na dtionscadal a bhfuiltear ag iarraidh tacaíochta ina leith

Ní mór d’iarratasóirí a bheith in ann cuntas teiste a chur ar fáil agus fianaise a sholáthar gurbh iad a bhí ina gcuideachta aonair léiriúcháin (nó ina léiritheoir tromlaigh ar dhá thionscadal incháilithe. Ní mór do na tionscadail seo a bheith:

 • Ar na híosfhaid atá liostaithe thíos
 • Léirithe le cúig bliana anuas
 • Eisithe nó craolta ar bhonn tráchtála i dtrí thír ar a laghad lasmuigh d’Éirinn ón 1 Eanáir 2016 i leith

Mura bhfuil cuntas teiste ag an gcuideachta is féidir teideal creidiúna pearsanta an Phríomhfheidhmeannaigh nó dhuine de na scairshealbhóirí a úsáid ina áit. Ní bheidh incháilithe ach teideal do Léiritheoir agus sin amháin, ní féidir teidil do Léiritheoir Feidhmiúcháin a úsáid.

Cé na tionscadail atá incháilithe?

Caithfidh na tionscadail atá sa chnuasach a bheith bainteach le ceann de na catagóirí seo:

 • Príomhscannáin, beochaintí agus cláir faisnéise chruthaitheacha a mbeidh fad 60 nóiméad ar a laghad iontu,  iad dírithe ar an gcineama go háirithe.
 • Tionscadail drámaíochta (ceann aonair nó sraith) a mbeidh 90 nóiméad ar a laghad iontu, Cláir chruthaitheacha faisnéise a mbeidh 50 nóiméad ar a laghad iontu (25 nóiméad in aghaidh na heipeasóide i gcás sraithe), Tionscadail bheochana (ceann amháin nó sraith) a mbeidh 24 nóiméad ar a laghad iontu dírithe go príomha d’úsáid teilifíse nó ar ardán digiteach.

Ní ceart go mbeadh lá phríomhscannánaíocht (nó a chomhionann) an tionscadail/na dtionscadal atá curtha isteach a bheith sceidealaithe laistigh de 8 mí ó dháta an iarratais.

Iarratas a Dhéanamh

Cliceáil anseo chun eolas a fháil faoin bpróiseas iarratais don Eoraip Chruthaitheach.

Cliceáil anseo le haghaidh treoirlínte agus Foiremacha iarratais don scéim áirithe seo.

Téigh i dteangbháil leis an Oifig MEDIA má tá breis eolais uait.