Cláir Theilifíse

An Scéim do Chláir Theilifíse 

Tá an scéim seo dírithe ar chuideachtaí neamhspleácha léiriúcháin Eorpacha atá ag iarraidh tacaíocht a fháil chun ficsean, cláir chruthaitheacha faisnéise nó scannáin bheochana a dhéanamh a mbeidh trí chraoltóir ar a laghad páirteach iontu i mballstáit dhifriúla den Aontas Eorpach. 

Spriocdhátaí

28ú Samhain 2019 roimh 16.00 (in Éirinn) 14ú Bealtaine 2020 roimh 16.00 (in Éirinn)

Cén mhaoiniú atá ar fáil?

 Braitheann na deontais neamh-inaisíoctha atá ar fáil ar an gcineál léiriúcháin:

 • Is féidir le tionscadail ficsin nó beochana iarratas a dhéanamh ar suas go dtí 12.5% den bhuiséad léiriúcháin (uasteorainn €500,000)
 • Is féidir le cláir faisnéise chruthaitheacha iarratas a dhéanamh ar suas go dtí 20% (uasteorainn €300,000)
 • I gcás sraith drámaíochta teilifíse atá comhléirithe (íosmhéid de 6 x 45 nóiméad) le híosbhuiséad léiriúcháin de €10 milliún, is féidir iarratas a dhéanamh ar dheontas d’uasmhéid €1 milliún don chéad nó dara sraith amháin.

Cé atá i dteideal cur isteach air?

Ní mór do chuideachtaí iarrthacha a bheith:

 • Lonnaithe i gceann de na tíortha atá páirteach sa bhfochlár MEDIA agus an tromlach díobh a bheith faoi úinéireacht náisiúnach ó na tíortha sin.
 • Neamhspleách – ní ceadmhach níos mó na 25% den scairchaipiteal a bheith i seilbh craoltóra aonair (50% nuair a bhíonn roinnt craoltóirí i gceist)
 • I mbun léiriúcháin chlosamhairc mar phríomhghnó
 • In úinéireacht ar thromlach na gceart sa tionscadal

Cé na tionscadail atá incháilithe?

Caithfidh na cláir a bheith dírithe go príomha ar an teilifís agus a bheith ag cloí leis na híosfhaid seo a leanas:

 • Dráma (ceann amháin nó sraith) – 90 nóiméad ar a laghad (i gcás sraitheanna drámaíochta amháin, níl incháilithe ach cláir leantacha nó an dara agus an tríú séasúr).
 • Beochan (ceann amháin nó sraith) – 24 nóiméad ar a laghad
 • Cláir faisnéise chruthaitheacha (ceann amháin nó sraith) – 50 nóiméad ar a laghad

Caithfidh an clár a bheith léirithe ag tromlach de chuideachtaí atá lonnaithe i dtíortha atá páirteach sa bhfochlár MEDIA agus líon suntasach dá bhfoireann agus dá gcriú a bheith in náisiúnaigh agus/nó ina gcónaí sna tíortha sin.

Ag am an iarratais, caithfidh 50% den airgeadas iomlán measta sa bhuiséad léiriúcháin a bheith ráthaithe as foinsí airgeadais tríú páirtí (trí mhaoiniú díreach nó trí réamhdhíol ar na cearta).

 • Caithfidh 50% den airgeadú iomlán a theacht as foinsí Eorpacha.
 • Caithfidh gealltanas a bheith tugtha ag trí chuideachta craolacháin (Craoltóirí nó seirbhísí VoD) ar a laghad as trí thír atá páirteach sa bhfochlár MEDIA.
 • Caithfidh na cearta saothraithe atá ceadúnaithe don chraoltóir filleadh ar an léiritheoir tar éis uastréimhse de 7 mbliana i gcás réamhdhíola nó 10 mbliana do chomhléiriúchán.
 • Ní mór na hiarratais a bheith istigh ar an gcéad lá den phríomhscannánaíocht ar a dheireanaí.
 • Mura n-éireoidh le tionscadal is féidir é a chur isteach in athuair, ach gan é sin a dhéanamh ach aon uair amháin.

Iarratas a Dhéanamh

Tabhair faoi deara go bhfuil eolas ginearálta do gach scéim ar fáil i rannóg A de na treoirlínte agus eolas faoin scéim faoi leith ar fáil i rannóg B

Cliceáil anseo le haghaidh treoirlínte agus Foirmeacha iarratais 

Cliceáil anseo chun eolas a fháil faoin bpróiseas iarratais don Eoraip Chruthaitheach.

Téigh i dteangbháil leis an Oifig MEDIA má tá breis eolais uait.