Cistí Maoinithe do Chomhléiriúcháin Idirnáisiúnta

Tugann an scéim seo tacaíocht do ghníomhaíochtaí atá deartha chun cuidiú le comhpháirtithe i gcomhléiriúcháin Eorpacha agus idirnáisiúnta chun tacaíocht indíreach a fháil agus/nó a thabhairt do shaothair chlosamhairc atá comhléirithe ag cistí tacaíochta comhléiriúcháin idirnáisiúnta i dtír atá páirteach sa Chlár. 

Is iad na hoibreoirí ar a bhfuil sé dírithe na cistí comhléiriúcháin idirnáisiúnta a bhfuil sé mar phríomhghníomhaíocht acu a bheith ag tacú le comhléiriúcháin idirnáisiúnta agus iad gníomhach sa réimse sin le 12 mhí ar a laghad ionas gur féidir leo cuntas teiste de chomhléiriúcháin rathúla a thaispeáint.

Ar a shon sin, beidh na Cistí sin a fhaigheann tacaíocht iad féin in ann tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí atá dírithe ar éascú a dhéanamh ar chomhléiriúcháin idirnáisiúnta agus ar threisiú a chur le ciorclaíocht agus le dáileadh na saothar closamhairc atá tacaithe ag an gcéim léiriúcháin.

Spriocdháta: 15ú Eanáir 2020

Cén mhaoiniú atá ar fáil?

Meastar go bhfuil €500,000 ar fáil chun comhchistiú a dhéanamh ar thionscadail. Ní ceadmhach don ranníocaíocht is airde dul thar 80% de na costais iomlána incháilithe a bheidh ar an ngníomh.

Cé atá i dteideal cur isteach air?

Cistí comhléiriúcháin idirnáisiúnta atá lonnaithe i dtír atá páirteach i bhfochlár MEDIA agus arb é an príomhghníomhaíocht atá acu a bheith ag tacú le comhléiriúcháin idirnáisiúnta agus iad a bheith gníomhach sa réimse sin le 12 mhí ar a laghad. Ní ceadmhach do dhaoine aonair cur isteach ar dheontas.

Cén saghas tionscadail atá incháilithe?

Baineann feidhmiú na gcistí comhléiriúcháin idirnáisiúnta (ar a n-áirítear soláthar de thacaíocht airgeadais do thríú páirtithe incháilithe) leis na tionscadail seo a leanas:

  • Léiriúcháin de phríomhscannáin, beochan agus cláir faisnéise a mbeidh fad 60 nóiméad ar a laghad iontu agus iad dírithe ar an gcineama.
  • Straitéis dhaingean dáiliúcháin a chuirfear i bhfeidhm chun feabhas a chur ar chiorclaíocht na saothar atá ag fáil tacaíochta.

Ní mór do na tríú páirtithe incháilithe do thacaíocht ó na cistí a bheith ina n-eintitis chlosamhairc atá lonnaithe i gceann de na tíortha atá páirteach sa bhfochlár MEDIA agus faoi úinéireacht dhíreach, nó le tromlach rannpháirtíochta, ag náisiúnaigh as na tíortha sin.

Iarratas a Dhéanamh

Cliceáil anseo chun treoirlínte agus treoracha iomlána a fháil faoin bpróiseas iarratais don scéim seo.