Soláthróirí Oiliúna

Tugann scéim Oiliúna & Gréasán an fhochláir MEDIA tacaíocht do ghníomhaíochtaí atá dírithe ar scileanna agus ar chumas gréasáin na ngairmithe san earnáil closamhairc a threisiú. Cuireann an scéim seo deontais ar fáil do sholáthróirí oiliúna chun cuidiú leo gníomhaíochtaí oiliúna gairme a chur ar fáil. D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí sin a bheith i bhfoirm ceardlanna agus/nó seisiúin chóitseála agus uirlisí dáilithe ar líne, trí úsáid a bhaint as modhanna cruthaithe foghlama, múinteoireachta agus cóitseála, nó cinn nua a thástáil, mar aon leis na cleachtais dháileacháin is fearr.

Glaoch 2020: D'eagraiochtaí a fuair tacaíocht i 2018 & 2019 amháin

Cén mhaoiniú atá ar fáil?

Is féidir na deontais a fháil do chostais incháilithe pearsanra, oibriúcháin agus fochonraitheoireachta atá bainteach le seachadadh an chúrsa. Braithfidh an deontas a bheidh ar fáil ar an gcineál cúrsa atá beartaithe.

 • Gníomhaíochtaí Eorpacha: 60% de na costais iomlána incháilithe
 • Gníomhaíochtaí Idirnáisiúnta: 80% de na costais iomlána incháilithe

Cé atá i dteideal cur isteach air?

Eagraíochtaí a fuair tacaíocht faoin scéim seo i 2018 amháin - Eintitis Eorpacha (m.sh. cuideachtaí príobháideacha, eagraíochtaí neamhbhrabúis, cumainn, carthanachtaí, fondúireachtaí, bardais nó údaráis áitiúla)

Cé na cineálacha gníomhaíochtaí atá incháilithe?

Caithfidh na cláir oiliúna forbairt a dhéanamh ar chumas na ngairmithe closamhairc chun tuiscint a fháil agus comhtháthú a dhéanamh ar ghné Eorpach agus idirnáisiúnta dá gcuid oibre trí fheabhas a chur ar a saineolas sna réimsí seo a leanas:

 • Forbairt lucht féachana
 • Margaíocht, dáiliúchán agus taispeántais
 • Bainistíocht airgeadais agus tráchtála
 • Forbairt agus táirgeadh tionscadal
 • Deiseanna agus dúshláin an athraithe dhigitigh

Áirithe sna spriocghrúpaí incháilithe tá:

 • Léiritheoirí, stiúrthóirí, scríbhneoirí, eagarthóir scripte, eagarthóirí coimisiúnaithe, dáilitheoirí, taispeántóirí, gníomhairí díolacháin, soláthróirí inneachair nua mheáin
 • Gairmithe atá ag obair go sonrach le beochan agus iarléiriúchán
 • Gairmithe ó na hearnálacha dlí, baincéireachta agus airgeadais a bhfuil baint acu leis an tionscal closamhairc.

Caithfidh na soláthróirí oiliúna roghnú as ceann acu seo a leanas:

 • Gníomhaíochtaí Eorpacha: Cúrsaí a bhfuil sé d’aidhm acu feabhas a chur ar scileanna agus ar inniúlachtaí na ngairmithe a bhíonn ag obair san Eoraip go príomha. Caithfidh 80% ar a laghad de na rannpháirtithe a theacht as tíortha atá páirteach sa bhfochlár MEDIA.
 • Gníomhaíochtaí Idirnáisiúnta: Cúrsaí a bhfuil sé d’aidhm ach cur le saineolas, eolas agus cumas gairmithe Eorpach chun comhoibriú lena gcomhghleacaithe taobh amuigh den Eoraip chun rochtain a fháil ar ghréasáin idirnáisiúnta. Is féidir le idir 35% agus 50% de na rannpháirtithe a theacht as tíortha nach bhfuil páirteach sa bhfochlár MEDIA.

Iarratas a Dhéanamh

Cliceáil anseo chun treoirlínte agus treoracha iomlána a fháil faoin bpróiseas iarratais don scéim seo.