Skip to main content

An Eoraip Chruthaitheach 2021- 2027 - €2.44 billiún chun tacú le hearnálacha na cruthaitheachta

CE Launch Banner 1120x650 788 457

Tá buiséad le haghaidh An Eoraip Chruthaitheach 50% níos mó ná buiséad an chláir a bhí ann roimhe (2014-2020), agus déanfaidh an clár nua infheistíocht i ngníomhaíochtaí a threiseoidh an éagsúlacht chultúrtha agus a fhreagróidh ar riachtanais agus ar dhúshláin earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta.

Tá buiséad le haghaidh An Eoraip Chruthaitheach 50% níos mó ná buiséad an chláir a bhí ann roimhe (2014-2020), agus déanfaidh an clár nua infheistíocht i ngníomhaíochtaí a threiseoidh an éagsúlacht chultúrtha agus a fhreagróidh ar riachtanais agus ar dhúshláin earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta. Leis na gnéithe nua atá sa chlár cuirfidh sé le téarnamh na n-earnálacha agus treiseoidh sé a n-iarrachtaí chun bheith níos digití, níos glaise, níos athléimní agus níos cuimsithí.

Tá dhá phríomhchuspóir ag An Eoraip Chruthaitheach:

  • éagsúlacht chultúrtha agus teanga agus oidhreacht na hEorpa a chosaint, a fhorbairt agus a chur chun cinn; agus
  • iomaíochas agus acmhainneacht eacnamaíoch earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta a mhéadú, go háirithe an earnáil closamhairc.

Go sonrach, tá sé d’aidhm aige:

(a) feabhas a chur ar chomhoibriú ealaíne agus cultúir ar leibhéal na hEorpa; tacú le saothair Eorpacha a chruthú; gné eacnamaíoch, shóisialta agus sheachtrach earnálacha cultúir agus cruthaitheachta na hEorpa a neartú; tús áite a thabhairt don nuálaíocht agus don tsoghluaisteacht;

(b) comhoibriú maidir le nuálaíocht, inbhuanaitheacht agus iomaíochas a spreagadh;

(c) gníomhaíochtaí nuálacha comhoibríocha trasearnála, agus timpeallacht éagsúil neamhspleách agus iolraíoch sna meáin agus litearthacht sna meáin a spreagadh, agus ar an gcaoi sin saoirse an léirithe ealaíne, an t-idirphlé idirchultúrtha agus cuimsiú sóisialta a chothú.

Ina theannta sin, cuireann An Eoraip Chruthaitheach iarrachtaí agus dea-chleachtais chun cinn lena rannchuidítear príomhthosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh a bhaint amach – an Conradh Glas, an chuimsitheacht agus cothromaíocht inscne, mar shampla.

Tá trí shnáithe gníomhaíochta san Eoraip Chruthaitheach:

  • AN CULTÚR, snáithe lena gcumhdaítear earnálacha uile an chultúir agus na cruthaitheachta (cé is moite de na hearnálacha closamhairc agus scannán);
  • MEDIA, snáithe lena gcumhdaítear na hearnálacha closamhairc agus scannán;
  • GNÍOMHAÍOCHT TRASEARNÁLA, snáithe lena n-éascaítear comhar trasna earnálacha na cruthaitheachta agus lena gcumhdaítear earnáil na meán nuachta.

Filleadh ar Nuacht + Imeachtaí