Skip to main content

Folúntas - Ceannasaí Oifig Media na Gaillimhe

Ceannasaí Oifig Media na Gaillimhe
Ceannasaí Oifig Media na Gaillimhe

Folúntas - Ceannasaí Oifig MEDIA na Gaillimhe. Spriocdháta d'iarratasaí 5.00in Dé hAoine 23ú Lúnasa.

Tá Oifig MEDIA na Gaillimhe ag earcú Ceannasaí don eagraíocht faoi láthair. Is post sinsearach, dúshlánach é seo ag bainistiú na heagraíochta maraon le seirbhís eolais agus comhairleoireachta a chur ar fáil don earnáil closamhairc san Iarthar agus sna ceantair Gaeltachta.


Faoi Oifig MEDIA na Gaillimhe

Is oifig eolais don Chlár An Eoraip Chruthaitheach í Deasc na hEorpa Cruthaithí Oifig MEDIA na Gaillimhe a chuireann seirbhís eolais ar fáil maidir leis an bhfó-chlár MEDIA atá ag tacú le tionscal closamhairc na hEorpa. Tá Oifig MEDIA na Gaillimhe mar chuid de Dheasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn — líonra d’oifigí faisnéise na hEorpa Cruthaithí arna gcomhordú ag Fís Éireann. Tá an Oifig á maoiniú ag an Aontas Eorpach agus á cómhaoiniú ag Údarás na Gaeltachta, TG4, Fís Éireann agus Ardán.

Tá Oifig MEDIA na hEorpa Cruthaithí Gaillimh mar bhall d’Fhóram Closamhairc an Iarthair, ag oibriú go dlúth le príomhpháirtithe leasmhara san Iarthar chun na hearnálacha closamhairc agus cluichíochta sa réigiún a chur chun cinn.

Ról

Beidh an té a cheapfar ag tuairisciú go díreach do Bhord Media Antenna CTR, agus baineann an ról seo le bainistíocht an chomhlachta, chomh maith le soláthar faisnéise, agus seirbhísí comhairleacha don earnáil closamhairc in Iarthar na hÉireann agus sna réigiúin Ghaeltachta. Beidh an t-iarratasóir a n-éireoidh leis/léi freagrach as bainistiú na hOifige, lena n-áirítear faisnéis a scaipeadh, cúnamh a chur ar fáil le hiarratais MEDIA, agus imeachtaí tábhachtacha a eagrú chun an earnáil a uas-sciliú agus a idirnáisiúnú. Beidh an ról seo lonnaithe in oifig na Gaillimhe, ar an Spidéal, i gContae na Gaillimhe.

Príomhfhreagrachtaí

 • Gach gníomhaíocht a bhaineann le reáchtáil Oifig MEDIA na Gaillimhe a bhainistiú, lena n-áirítear bainistíocht airgeadais iomlán agus comhlíonadh gach gné de dhlí na gcuideachtaí.
 • Scaipeadh faisnéise — Cuidiú le cliaint agus comhairle a chur orthu maidir le deiseanna MEDIA agus comhairliúcháin mhionsonraithe a dhéanamh le hiarratasóirí ar fud na n-earnálacha clos-amhairc agus cluichíochta.
 • Iarratais ar chistiú cliant a éascú.
 • Idirchaidreamh a dhéanamh le hoifigigh Roinn an Rialtais i ndáil le Clár na hEorpa Cruthaithí agus maidir le hionchur ar bheartas de réir mar is gá.
 • Bainistiú imeachtaí lena n-áirítear pleanáil agus léiriú comhdhála, seimineáir faisnéise agus imeachtaí líonraithe
 • Gníomhaíochtaí a bhaineann leis an mBord — Cumarsáid le Cathaoirleach an Bhoird agus Cáipéisí an Bhoird a ullmhú.
 • Tograí maidir le cistiú agus tuairisciú.
 • Preaseisiúintí, ailt a scríobh, dearadh agus obair eagarthóireachta a dhéanamh ar Fhoilseacháin MEDIA.
 • Cumarsáid a dhéanamh ar bhonn rialta le gairmithe tionscail, maoinitheoirí agus gníomhaireachtaí tionscail agus ranna rialtais eile

Príomhriachtanais an Róil

 • Cáilíocht 3ú leibhéal agus/nó taithí ghairmiúil i réimse ábhartha.
 • Ard-scileanna scríofa agus labhartha i nGaeilge agus i mBéarla.
 • Sárscileanna eagrúcháin agus bainistíochta tionscadal.
 • Scileanna láidre bainistíochta ama agus cumarsáide chomh maith le sárscileanna idirphearsanta.
 • Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta agus ar na hardáin meán sóisialta.
 • Ceadúnas Tiomána Iomlán Glan

Beidh an t-iarrthóir a roghnófar:

 • Ina féintionscnóir a bheidh in ann oibriú go neamhspleách ar a dtionscnamh féin agus ábalta feidhmiú go muiníneach agus go héifeachtach as a stuaim féin.
 • In ann oibriú le daoine chun maoiniú a fháil ón Aontas Eorpach nó rochtain a fháil ar dheiseanna margaidh agus oiliúna.
 • Ábalta a gcuid suime sna hearnálacha cruthaitheacha a léiriú.
 • Solúbtha maidir le huaireanta oibre agus taisteal chuig Féilte/Imeachtaí lena n-áirítear ag an deireadh seachtaine.
 • Ba bhuntáiste a bheadh ann tuiscint a bheith ag an iarrthóir ar institiúidí agus ar bheartais Eorpacha.

Tá beartas solúbtha oibre ag Oifig MEDIA na Gaillimhe. Tuarastal tosaigh ó €45,000 ag brath ar thaithí.

Próiseas Iarratais

Iarrtar ar iarratasóirí a bhfuil spéis acu sa ról CV agus litir iarratais, ina sonrófar an chaoi a bhfuil a dtaithí agus a gcáilíochtaí oiriúnach don ról seo, a chur ar aghaidh chuig eolas@creativeeuropeireland.eu faoi 17.00, an 23 Lúnasa 2024.

Tabharfar cuireadh do na hiarrthóirí a chuirfear ar an ngearrliosta dul faoi agallamh don ról i mí Mheán Fómhair ionas go gcuirfidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi tús lena c(h)uid oibre i mí na Samhna 2024.

Return to News + Events